Så fungerar EN BOK ÅT ALLA
Ansökan
Bokurval
Tidigare projekt
Boktips och länkar
English summary
Läsglädje i fokus


Barns och ungdomars tillgång till litteratur och deras förhållande till böcker och läsning blir allt viktigare frågor. Hemmets språkmiljö ger förutsättningarna för det växande barnet. Många föräldrar tar ett stort ansvar, läser högt för barnen, samtalar om läsupplevelser och gör läsningen till en naturlig del av uppväxten.

Med en rik läsmiljö i bagaget vandrar barnet till skolan med ett intresse för böcker, lästräning och nya upptäckter. Utan denna bakgrund blir uppförsbacken brantare. Förväntningarna saknas, liksom minnena av de härliga lässtunderna.

EN BOK ÅT ALLA är ett läsprojekt som vill rikta strålkastaren på just den situation som inträder när barnen börjar skolan. I skolan läggs grunden för en verksamhet som kan ge alla barn en bestående läsglädje. Vad kan skolan göra – ensam och tillsammans med andra krafter?

Möjligheten att lyckas ligger i goda kontakter mellan skolan och dess omvärld. Mångåriga erfarenheter från de nordiska länderna visar att ett nära samarbete mellan bibliotekarie, lärare och elever ger mycket goda resultat. Här har också bokhandeln visat sig vara en viktig samarbetspart.

Bokhandeln bjuder på läsupplevelser

EN BOK ÅT ALLA inleddes på försök på ett par orter år 1996 efter initiativ från Stiftelsen Boken i Sverige. Senare utvidgades satsningen till att omfatta hela landet. Stiftelsen, som har bokhandlarnas branschorganisationer som huvudmän, skall "verka för att Boken består och att dess betydelse, användning och spridning växer." Genom EN BOK ÅT ALLA har Stiftelsen velat bidra till en konstruktiv samverkan mellan skola, bibliotek och bokhandel och stärka de läspedagogiska insatserna för barn och ungdomar.

Stiftelsens projektstöd är knutet till en grundmodell som nu prövats under mer än tio läsår. Ett antal klasser i grundskolan väljs ut för medverkan. Det kan vara en hel skola, eller ett stadium - eller varför inte "alla fyror i kommunen" som i Eksjö. Den övre gränsen för varje projekt är f.n. 100-125 barn. Sedan är det upp till bokhandlaren, bibliotekarien, läraren och barnen att komma överens om de aktiviteter som skall ingå. I en kort projektbeskrivning anges hur man tänker arbeta. Lokala kunskaper och lokalt engagemang får råda. Bokhandelsbesök planeras in för klasserna och varje barn får en egen önskebok som gåva.

Vår modell har visat sig hållbar och aktiviteterna ger en bild av stor variation och uppfinningsrikedom. Bidrag har utgått till 334 lokala projekt t.o.m. våren 2011. 160 bokhandlar har fått klassbesök och bjudit på önskeböcker till närmare 45 000 barn och ungdomar. Elever och lärare i mer än 300 skolor har genomfört sina läsprogram. Över 200 folk- och skolbibliotek har medverkat med bokprat och lässtimulans.

Läsåret 2009-2010 genomfördes 30 projekt med god geografisk spridning. Det har inneburit en mängd läsaktiviteter i skolor från Ragunda i norr till Osby och Svängsta i söder. 3 000 skolelever har fått sin egenvalda önskebok genom den lokala bokhandeln. Det sammanlagda branschstödet från Stiftelsen Boken i Sverige och de medverkande bokhandlarna kan beräknas till närmare 5 milj. kr. för perioden 1999-2010. Till detta kommer bokhandelspersonalens medverkan i bokpresentationer och utbildning, samt branschföreningens centrala information och rådgivning.

Varje ortsprojekt har haft sin egen profil. Idérikedomen har varit stor. Det är t.ex. glädjande många som ansträngt sig lite extra för att nå barn i skolor som ligger utanför tätorterna. Särskild uppmärksamhet förtjänar lärare, föräldrar och barn på de orter som saknar egen bokhandel, men som organiserat resor till bokhandlar på annat håll – ofta i en annan kommun.