Stiftelsen Boken i Sverige
Om stiftelsen Verksamhet Kontakt

Verksamhet


I enlighet med stiftelsens ändamål har stöd och bidrag främst avsett verksamhet inom forskning, utveckling och undervisning. Bidrag har t.ex. utgått till forskning och analyser rörande bokläsning och bokbranschens utveckling. Några exempel:

Kampen om fantasin (Lindung 1990)
Lost book sales (Hemmungs-Wirtén 1987-89)
Konsumentbeteende under bokrean (SIFO 1997)
Köpvaneundersökning, Kalmar (Foma Analystjänst 1994)
Boken och bokhandlars framtid (Polesie-Strid 1996-99)

En omfattande satsning på information, beställningsmöjligheter och allmän butiksservice i de svenska bokhandlarna gjordes under åren 1990-94 genom stiftelsens stöd för utveckling av katalogdator i butikerna.

Utbildning och undervisning har fått ett brett stöd, bl.a. genom bidrag till:
Svenska Bokhandelsskolan
Företagsledarutbildning (Bokab)
Högskolan i Borås, bokhandelslinjen (1992-96)
Handbok för butiksdatorisering (Clausén 1996)

Under en dryg tioårsperiod har stiftelsens avkastning huvudsakligen använts för att genomföra läsprogrammet EN BOK ÅT ALLA. Detta riksomfattande läsprojekt har bedrivits tillsammans med bibliotek, skola och lokal bokhandel i syfte att stimulera läslust och läsvanor i hem och skola. Projektet avslutades under våren 2011.

Läs slutrapporten här:
"EN BOK ÅT ALLA - ett läsäventyr att minnas"Aktuell verksamhetsinriktning

Näthandelns försäljning verkar har stabiliserat sig och fysisk bokhandel har som enda grupp ökat bokförsäljningen 2014, vilket är glädjande. E-böckernas intåg på marknaden gör det dock svårt att förutse hur morgondagens bokdetaljhandel kommer att se ut. Vi tror att närhet till konsument och efterfrågepåverkan är helt avgörande för bokens tillgänglighet. Då stiftelsens uppgift är att verka för just detta, kommer våra huvudsakliga insatser att märkas genom följande projekt.

• Fortsatt medverka till att branschstatistik på enskild nivå finns. Detta statistikverktyg är avgörande för möjligheterna att i framtiden fatta rätt beslut. Såväl produktionsledet som återförsäljarledet kommer således här att kunna hämta behövlig information.

• Världsbokveckan som inriktar sig på ökat läsande bland barn och ungdomar. Detta projekt drivs av Svenska Bokhandlareföreningen. Vi ser detta som ett långtida projekt som ska öka i kraft varje år för att permanentas och bli ett viktigt läsfrämjande projekt i hela landet.

• Professor Erik Wikbergs analys och rapportframställning av insamlad statistik över försäljning av böcker till slutkonsument, med data hämtade från Bokrondellen.


Världsbokfonden


Svenska Bokhandlareföreningen, bokhandelskedjorna och Stiftelsen Boken i Sverige har beslutat att under Världsbokveckan samla in pengar till en Världsbokfond. För varje barn- och ungdomsbok som säljs i bokhandeln under Världsbokveckan skänker vi 2 kr till Världsbokfonden.

Fonden har som mål att årligen under kommande Världsbokveckor, med början år 2015, främja 7-åringars läsande.

Grundplåten till Världsbokfonden är ett bidrag på 250 000 kr från branschföreningen, kedjorna och Stiftelsen Boken i Sverige.

"Upprop för Världsbokfonden"