HemMedlemsförmånerGDPR och Svenska Bokhandlareföreningen

GDPR och Svenska Bokhandlareföreningen

Till medlemmarna i
Svenska Bokhandlareföreningen

Med anledning av den skärpta EU-lagstiftningen gällande hur personuppgifter hanteras i olika typer av register, den så kallade Dataskyddsförordningen (GDPR), vill vi redovisa vilka uppgifter som finns i Svenska Bokhandlareföreningens medlemsregister och varför vi behöver dem.

Vem är ansvarig för hanteringen?

SBF:s medlemsregister sköts av Svenska Bokhandlareföreningens kansli som finns i Stockholm på adress Svenska Bokhandlareföreningen, Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm. E-post info@booksellers.se. Ekonomin inkl. fakturering sköts av Svensk Handel.

Varför har vi ett medlemsregister?

Vi samlar in uppgifter om medlemmarna för att kunna administrera faktureringen av medlemsavgifter samt fraktavtalet med DHL för våra medlemmar. Vi skickar även ut information per e-post och post till medlemmarna gällande olika aktiviteter som vi arrangerar, t ex branschdagar, frukostseminarier, referat från styrelsemöten, föreningsmöten och andra för medlemmarna relevanta uppgifter.

Vilka medlemsuppgifter sparar vi?

Vårt register innehåller organisationsnummer, firma, butiksadress, postadress, telefonnummer till butik och i vissa fall telefonnummer till ägare/föreståndare. Vidare finns uppgifter om kedjetillhörighet, e-post till butiken samt senaste revidering. Detta är uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja vårt uppdrag som branschorganisation med medlemmarnas intresse i fokus. De medlemmar som lämnar föreningen finns kvar i registret under ytterligare ett år, varefter personuppgifterna raderas.

Rättighet att begära registerutdrag

Varje medlem har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om hen.

Skyldighet att rätta uppgifter

Svenska Bokhandlareföreningen är skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Medlem som har frågor eller synpunkter på ovanstående är välkomna att kontakta ordförande, tel. 070-812 73 90, eller kansliet, tel. 070-600 1707.

Stockholm den 21 maj 2018

Svenska Bokhandlareföreningen