Stadgar

STADGAR

för

SVENSKA BOKHANDLAREFÖRENINGEN

Antagna vid ordinarie föreningsmöte 1995-05-20. Gällande från 1996-01-01. Ändrade 2000-05-06, 2002-04-26, 2011-09-21 och 2016-06-02.

§ 1 Firma och organisation
Föreningens firma är Svenska Bokhandlareföreningen.
Föreningen kan för verksamhet som är hänförlig till pappers- och kontorsvaror nyttja bifirman Kontors- och Pappershandelns Riksförbund (KPR).
Föreningsstyrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.
Föreningen skall vara en ideell riksbranschorganisation – oberoende av producenter och leverantörer – för återförsäljare av böcker i butik.
Föreningens verksamhetsområden fastställs av Föreningsstyrelsen.

Föreningens organ är:
– Föreningsmöte
– Föreningsstyrelse
– Arbetsutskott
– Expertgrupper

§ 2  Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot riksdag, regering, myndigheter, intresseorganisationer och andra för medlemmarna viktiga aktörer. Medlemmarnas intressen bevakas och tillvaratas nationellt och internationellt, främst inom Europa. Föreningen företräder medlemmarna som bransch genom mediakontakter och verkar för en vid informationsspridning om böcker och läsande.

§ 3  Medlemskap i Föreningen
Medlemskap i Föreningen beslutas av Föreningsstyrelsen.
Till medlem av Föreningen kan antas fysisk eller juridisk person som uppfyller följande normerande bestämmelser för medlemskap:

1. Medlem är en butik som yrkesmässigt bedriver handel med böcker.
2. Företag som direkt eller indirekt bedriver bokhandelsrörelse på flera adresser skall ansluta samtliga butiker som medlemmar.
3. Medlem skall anses komma att gagna Föreningens intressen.

Vid speciella förhållanden kan Föreningsstyrelsen anta medlem som inte uppfyller ovannämnda krav.

§ 4  Avgifter
Avgifterna till Föreningen utgår med belopp och på sätt som Föreningsmötet beslutar.

§ 5  Överlåtelse av rörelse
Övergår äganderätten för ett till Föreningen anslutet verksamhetsställe till annan, skall Föreningen omedelbart underrättas härom för prövning om fortsatt medlemskap.

§ 6 Medlemskaps upphörande
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller uteslutning.
Utträde skall ske genom skriftlig uppsägning till Föreningens kansli tre månader före utgången av Föreningens räkenskapsår.

Uteslutning kan av Föreningsstyrelsen med omedelbar verkan beslutas i följande fall:

1. Om medlem försatts i konkurs.
2. Om medlem inte fullgör sina i Föreningens stadgar och arbetsordningar fastställda skyldigheter mot Föreningen och dess medlemmar.
3. Om medlem i tal, skrift eller handling motverkar och skadar Föreningens syften.

När medlemskap upphör skall material som tillhör Föreningen återlämnas. Ersättning för återlämnat material utgår ej. Inbetalda årsavgifter återbetalas ej.

§ 7  Regional organisation
Medlemmar kan inom bestämt geografiskt område bilda en krets, till vilka samtliga inom kretsen verksamma medlemmar hör och vars omfattning fastställs av Föreningsstyrelsen. Kretsen är en juridisk person med egen resultat- och balansräkning och dess stadgar får i intet fall strida mot Svenska Bokhandlareföreningens stadgar.

§ 8  Föreningsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är Föreningsmötet.
Föreningsmöte äger rum varje år inom nio månader efter avslutat verksamhetsår på tid och plats som bestäms av Föreningsstyrelsen.
Föreningsmötet leds av vid mötet vald ordförande.
Extra Föreningsmöte hålls då Föreningsstyrelsen så påkallar eller då revisorerna därom gör framställning hos Föreningsstyrelsen.
Sedan framställning om extra Föreningsmöte i stadgad ordning gjorts, skall mötet äga rum inom två månader därefter på tid och plats som Föreningsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till Föreningsmöte skall ske genom Föreningsstyrelsens försorg högst fyra veckor och minst två veckor före Föreningsmöte eller extra Föreningsmöte. Kallelse kungörs på föreningens hemsida och via e-post till alla medlemmar.

Förslag till ärende vid Föreningsmöte kan framställas av Föreningsstyrelsen och enskild medlem. Förslag från enskild medlem skall vara Föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före ordinarie och två veckor före extra Föreningsmöte.
De ärenden som skall förekomma vid Föreningsmöte samt Föreningsstyrelsens yttrande över till mötet inlämnade motioner skall i samband med kallelse till Föreningsmöte delges medlemmarna.

§ 9  Rösträtt vid Föreningsmöte
Varje medlem, för vilken fastställda medlemsavgifter erlagts, äger en röst. Vid Föreningsmötet närvarande och röstande person får därutöver med fullmakt rösta för ytterligare högst en medlem. Fullmakt gäller därvid för det antal röster, som berörd medlem via verksamhetsställen företräder
Föreningens revisorer kallas till Föreningsmöten.
Av styrelsen kallade uppdragstagare vid Föreningen har rätt att närvara vid Föreningsmöte och yttra sig, men får inte framställa förslag eller delta i omröstning.
Omröstning skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. Personval skall dock, då votering begärs, alltid ske med slutna sedlar.
För besluts giltighet krävs enkel majoritet, utom beträffande stadgeändring och upplösning, som omtalas i § 18 och 19.
Ordförande vid årsmöte eller extra Föreningsmöte deltar inte vid omröstning men har utslagsröst vid lika röstetal, utom i fråga om personval då avgörande sker genom lottning.

§ 10  Ärenden vid Föreningsmöte
På ordinarie Föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande vid mötet.
3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
6. Föredragning av Föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse för sistlidna räkenskapsår samt fastställande av resultat- och balansräkningar.
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
8. Beslut i anledning av Föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
9. Fastställande av årsavgifter och budget för nästkommande räkenskapsår.
10. Fastställande av arvode, rese- och traktamentsersättning till styrelsens ledamöter.
11. Val av Föreningens styrelse
a) Fastställande av antalet ledamöter i Föreningsstyrelsen.
b) Val av ordförande i Föreningens styrelse.
c) Val av övriga ledamöter till Föreningsstyrelsen.
12. Val av revisorer
a) Beslut om antalet revisorer.
b) Val av minst en revisor.
c) Val av minst en revisorssuppleant.
13. Val av valnämnd
a) Beslut om antalet ledamöter.
b) Val av ordförande.
c) Val av övriga ledamöter.
14. Övriga av Föreningsstyrelsen till Föreningsmötet hänskjutna frågor.

§ 11  Styrelsens sammansättning
Föreningsmötet utser ordförande på ett år jämte minst fyra och högst åtta ytterligare ledamöter av Föreningsstyrelsen.
Styrelsen är beslutför då hälften av totala antalet ledamöter jämte ytterligare en ledamot är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelseledamöterna väljs för en mandattid av två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år.

§ 12  Styrelsens åligganden
Föreningen företräds av Föreningsstyrelsen, som har att utöva ledningen av Föreningens verksamhet. Vid utövandet av sin verksamhet skall styrelsen handla i överensstämmelse med dessa stadgar, fastställda arbetsordningar och av Föreningsmötet fattade beslut.
Det åligger därvid bl.a. styrelsen

– att svara för Föreningens förvaltning och för behörig verkställighet av fattade beslut,
– att utse uppdragstagare som har att svara för den löpande förvaltningen av Föreningens
verksamhet,
– att utfärda instruktioner för av Föreningen utsedd ansvarig uppdragstagare,
– att till Föreningsmötet förbereda de ärenden som där skall förekomma, samt
– att till Föreningsmötet avgiva berättelse över Föreningens verksamhet och Föreningsstyrelsens förvaltning.

§ 13  Arbetsutskott och expertgrupper
Styrelsen kan utse och uppdraga åt ett Arbetsutskott, bestående av högst fyra styrelseledamöter, att handlägga ärenden och fatta beslut i enlighet med av styrelsen uppdragna riktlinjer. Ärenden kan beredas av sakkunniga i av styrelsen utsedda expertgrupper, till vilka styrelsen kan delegera beslutsrätt.

§ 14  Kallelse till styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter skriftligen hos ordföranden påkallar sammanträde. Kallelse jämte dagordning skall vara styrelsens ledamöter tillhanda i god tid före sammanträde.

§ 15  Valnämnd
Vid varje ordinarie årsmöte utses en valnämnd, bestående av ordförande och av Föreningsmötet fastställt antal övriga ledamöter, med uppgift att upprätta förslag till vid nästkommande Föreningsmöte förekommande val. Ordföranden åligger att för tiden fram till Föreningsmötet förbereda valen i enlighet med fastställd arbetsordning samt att ta emot eventuellt framförda önskemål.

§ 16  Firmateckning
Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.
För Föreningens förbindelser ansvarar Föreningen endast med sina tillgångar.

§ 17  Räkenskaper, revision
Föreningens räkenskaper skall avslutas för verksamhetsåret och jämte styrelsens ekonomiska redogörelse senast 11 veckor därefter överlämnas till revisorerna.
Revisorernas berättelse bör överlämnas till Föreningsstyrelsen inom 16 veckor efter avslutat verksamhetsår.

§ 18  Ändring av stadgarna
Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall ha ingivits till Föreningsstyrelsen 4 månader före det Föreningsmöte, vid vilket ärendet önskas behandlat.
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut med en majoritet av minst 2/3 av samtliga avgivna röster.

§ 19  Föreningens upplösning
Förslag om Föreningens upplösning skall framställas senast 4 månader före det Föreningsmöte vid vilket det önskas behandlat. Förslaget får ej göras till föremål för beslut innan samtliga kretsar beretts tillfälle att yttra sig.
Beslut om Föreningens upplösning skall fastställas på två på varandra följande Föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie Föreningsmöte. Beslutet skall vidare biträdas av minst 4/5 av de vid de båda Föreningsmötena avgivna rösterna.
Vid beslut om Föreningens upplösning skall dess behållna medel i enlighet med Föreningsmötets beslut överlämnas till lämplig för branschen befrämjande institution, dock med iakttagande av att tidigare gjorda bestämmelser angående fonder och donationer bibehålls.

§ 20 Tvister
Tvister mellan Föreningen, å ena, samt styrelsen, ledamot därav, likvidator eller medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.
Dock får alltid domstol anlitas för indrivning av förfallna avgifter eller förfallna övriga fordringar.