HemStiftelsen Boken i Sverige

Stiftelsen Boken i Sverige

Enligt sina stadgar har Stiftelsen Boken i Sverige till ändamål att 
”verka för att Boken består och att dess betydelse, användning och spridning växer”.
Stiftelsen ska verka för sitt ändamål ”genom att främja och stödja vetenskaplig
forskning och utveckling samt utbildning”.

Huvudmän för stiftelsen är idag Garantiföreningen för Svenska Bokhandlare och Svenska
Bokhandlareföreningen. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Garantiföreningen och Bokhandlareföreningen utser vardera två ledamöter och en suppleant.
De utsedda ledamöterna utser i sin tur stiftelsens ordförande jämte en personlig suppleant för
denne.

Styrelsen har år 2023 följande sammansättning:
Katarina Jeansson, ordf., Ingemar Arvidsson och Ulrika Larsson från Bokhandlareföreningen,
samt Roland Salemark och Malin Wall från Garantiföreningen. Suppleanter är Pia Nilsson,
Tora Lindberg och Catharina Gyllengahm.

Ordförande i stiftelsen och kontaktperson:
Katarina Jeansson, Dillbergska Bokhandeln, Storgatan 18, 392 32 Kalmar
katarina.jeansson@dillbergs.se

Stiftelsen engagerar sig i projekt som

 • att få barn att hitta in i böckernas värld och framför allt till den fysiska
  bokhandeln
 • att utbilda bokhandelsanställda och ge bokhandeln verktyg i vardagen
 • Världsbokveckan med SBF
 • Rapporter och utredningar om den svenska allmänbokhandeln.

 

Några exempel vi stöttat genom åren:

 • Lost book sales (Hemmungs-Wirtén 1987-89)
 • Kampen om fantasin (Lindung 1990)
 • En omfattande satsning på information, beställningsmöjligheter och
  allmän butiksservice i de svenska bokhandlarna gjordes under åren 1990-
  94 genom stiftelsens stöd för utveckling av katalogdator i butikerna.
 • Köpvaneundersökning, Kalmar (Foma Analystjänst 1994)
 • Konsumentbeteende under bokrean (SIFO 1997)
 • Boken och bokhandlars framtid (Polesie-Strid 1996-99)
 • Utbildning och undervisning har fått ett brett stöd, bl.a. genom bidrag till:
  Svenska Bokhandelsskolan
  Företagsledarutbildning (Bokab)
  Högskolan i Borås, bokhandelslinjen (1992-96)
  Handbok för butiksdatorisering (Clausén 1996)
  En bok åt alla 1995 – 2011

 

Genom beslut i Kammarkollegiet 2001-06-14 beviljades stiftelsen rätt att under en
femårsperiod, utöver direktavkastning, även kunna använda vinster i kapitalförvaltningen till
bidrag för stiftelsens ändamål.

 

EN BOK ÅT ALLA – ett läsäventyr att minnasEn-bok-at-alla-slutrapport
Får gärna laddas ner och kopieras
Ladda ner och läs studieavallmanbokhandeln2015