Om stiftelsen

Enligt sina stadgar har Stiftelsen Boken i Sverige till ändamål att ”verka för att Boken består och att dess betydelse, användning och spridning växer”. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål ”genom att främja och stödja vetenskaplig forskning och utveckling samt utbildning och undervisning”.

Huvudmän för stiftelsen är idag Garantiföreningen för Svenska Bokhandlare och Svenska Bokhandlareföreningen. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Garantiföreningen och Bokhandlareföreningen utser vardera två ledamöter och en suppleant. De utsedda ledamöterna utser i sin tur stiftelsens ordförande jämte en personlig suppleant för denne.

Genom beslut i Kammarkollegiet 2001-06-14 beviljades stiftelsen rätt att under en femårsperiod, utöver direktavkastning, även kunna använda vinster i kapitalförvaltningen till bidrag för stiftelsens ändamål.

Stiftelsens bidrag har under åren 2002-2011 främst kanaliserats till projektet EN BOK ÅT ALLA, ett program för läsfrämjande insatser i skolan genom ett samarbete mellan bokhandel, bibliotek och skola.

Styrelsen har år 2015 följande sammansättning:

Katarina Jeansson, ordf., Ingemar Arvidsson och Agneta Rudolfsson från Bokhandlareföreningen, samt Roland Salemark och Malin Wall från Garantiföreningen. Suppleanter är Thomas Wyatt, Lars Göransson och Catharina Gyllengahm.