Svenska 15-åringar läser allt sämre

Utmärkande i den nya PISA- undersökningen är att svenska 15- åringars skolresultat är under OECD-genomsnittet i samtliga tre kunskapsområden; läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla länder som deltar i undersökningen. När det gäller läsförståelsen är det enbart tre länder- Slovakien; Chile och Mexico som har sämre resultat.

 -Att läsförståelsen fortsätter att gå ner, från en redan så dålig nivå är alarmerande. Att kunna läsa utgör grunden för allt annat lärande, och är oerhört viktigt för att få en bra start i livet. Jag har redan innan lyft att bokhandeln som en viktig aktör för att stärka barn och ungas läsande, den här undersökningen visar att det arbetet måste prioriteras och fortsätta, säger Anna Möller Wrangel, Svenska Bokhandlareföreningen.

I läsförståelse har Sverige gjort ett markant tapp. I läsförståelse ligger OECD-snittet på 496, de svenska 15-åringarna fick ett medelvärde på 483, en kraftig försämring jämfört med de 516 poäng Sverige noterade år 2000. Läsförståelsen är det område som det förekommer störst skillnad mellan flickor och pojkar, då pojkarna har betydligt sämre resultat än flickorna. I läsförståelse är det de lågpresterande som tappar allra mest.

-Vi jobbar just nu på att få igång ett samarbete med en extern aktör som just ska stärka barns läsande och intresse för böcker. Vi hoppas kunna starta en fond som delar ut medel till projekt som stöttar just läsfrämjande för barn och unga. Den senaste Pisa-undersökningen visar att läsfrämjande projekt behövs mer än någonsin. Jag hade ändå hoppats att den nedåtgående trenden de senaste åren hade brutits, säger Anna Möller Wrangel.

PISA är en OECD- undersökning som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I Sverige deltog nästan 4700 elever i PISA 2012. PISA består av ett prov, en elevenkät och skolenkät. Totalt 65 länder varav 34 OECD- länder deltar i PISA 2012. PISA har tidigare genomförts 2000, 2003, 2003, 2006 och 2009.